Rodzaje Tłumaczeń


Tłumaczenia Ogólne i Specjalistyczne


The Polish Guide oferuje zarówno tłumaczenia ogólne (akty stanu cywilnego, dyplomy, świadectwa, certyfikaty, umowy, zaświadczenia, pisma urzędowe, korespondencja etc.), jak i specjalistyczne (z zakresu: biznesu, marketingu, ekonomii, prawa, turystyki i hotelarstwa, gastronomii, podróży, sportu, etc.).

Tłumaczenia Certyfikowane 

W Wielkiej Brytanii nie istnieje status tłumacza przysięgłego. Odpowiednikiem tłumaczeń przysięgłych
są tłumaczenia certyfikowane, uznawane przez pracodawców i większość instytucji brytyjskich, w tym urzędy, uniwersytety, szkoły, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. 

The Polish Guide oferuje tłumaczenia certyfikowane (zwane także uwierzytelnionymi lub poświadczonymi) wszelkiego rodzaju dokumentów wymagających poświadczenia. Warunkiem jest dostarczenie do nas oryginałów lub certyfikowanych kopii listem poleconym.

Każda strona wykonanego przez nas tłumaczenia certyfikowanego zostanie opatrzona pieczęcią firmową, datą
i podpisem tłumacza. Gotowe tłumaczenie odsyłamy wyłącznie listem poleconym.

Poufność. Każdy dokument czy tekst jest dla nas poufny. To samo dotyczy danych takich jak: nazwiska, adresy i numery telefonów.
Służą one wyłącznie do realizacji zlecenia przez Translations The Polish Guide i nie są nigdy ujawniane, ani przekazywane stronom trzecim.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.